جواب گوش کن و بگو صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب گوش کن و بگو درس ششم ای وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

قصّه ی «حماسه هرمز» را با دقّت گوش دهید و سپس درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت وگو کنید.
پرسش ها
1. داستان با چه واقعه ای شروع می شود؟
2. شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت؟
3. اوّلین سواری که به کلبه نزدیک شد، که بود؟
4. لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟
5. نام فرمانده ی مغولان چه بود؟
6. مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دست زدند؟
7. پیرمرد در آخرین لحظه‌ی زندگی چه گفت؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حمله لشکر مغول
2. هُرمُز، سه پسر داشت.
3. دیده بان شهر
4. غروب آفتاب
5. قاجان
6. آتش زدن کلبه
7. پیروز باد ایران