جواب گوش کن و بگو صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب گوش کن و بگو درس چهاردهم شجاعت از سایت نکس لود دریافت کنید.

قصه ی «صدای سکه» را با دقت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر، گفت و گو کنید.
پرسش ها
1. داستان با چه جمله هایی آغاز شده بود؟
2. این داستان در چه مکان هایی اتفاق افتاده است؟
3. هنگام شکستن هیزم ها توسط هیزم شکن، مردی که به دنبال او بود، چه می گفت؟
4. هیزم شکن چه تصوری درباره ی مرد بیکار داشت؟
6. چرا مرد بیکار، هیزم شکن را نزد قاضی برد؟
7. قاضی پس از شنیدن سخنان سخنان آن مرد از هیزم شکن خواست تا چه چیزی را به او بدهد؟
8. پس از آنکه قاضی سکه ها را بر زمین ریخت، مرد بیکار چه گفت؟
9. قاضی در پاسخ به پرسش مرد بیکار، که چرا به جای سکه باید صدای سکه نصیب او شود، چه گفت؟
10. محتوای این داستان، با کدام ضرب المثل، تناسب ندارد؟
الف) برو کار می کن، مگو چیست کار.
ب) مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
ج) از کوزه همان برون تراود که در اوست.
د) نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود.
2. جنگل، شهر، بازار .
3. آه.
4. فکر می کرد او دیوانه است.
می گفت تو هر بار که هیزم می شکستی من از ته دل میگفتم آه.
6. چون از او طلب مزد کرد و هیزم شکن زیر بار نرفت.
7. سکه هایی که از فروش هیزم ها به دست آورده بود.
8. قاضی به او گفت از فروش هیزم ها به دست آورده بود.
9. قاضی گفت: کسی که برای هیزم شکستن فقط می گوید: آه، مزدش می شود صدای سکه .
10. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

پارميس : سوال اول 🌸سال ها پيش مردي بود كه زندگي اش از راه هيزم شكني مي كذشت
سوال دوم 🌸جنگل ،بازار،مكان قاضي سوال سوم 🌸آه سوال چهارم 🌸مردك ديوانه است سوال پنجم🌸چون هربارآه مي گفت سوال شيشم🌸چون مزدي مي خواست سوال هفتم 🌸 سكه ها سوال هشتم 🌸مگر صدا راهم مي توان به عنوان مزد برداشت سوال نوه🌸كسي كه براي هيزم شكستن فقط آه مي گريه مزدش صداي سكه است سوال ده 🌸 ج)از كوزه همان برون تراود كه دو اوست.

نویسنده : مردی بود که سایه به سایه او دمبالش می رفت و وقتی درخت را می شکست او میگفت آه و وقتی رفت تبرمهارا می فروخت و برگشت به خانه او مرد میگفت پس دست موزدمن چی بهش گفت تو که هیچ کاری نکردی مرد گفت چرا کردم او بهش گفت چه کردی او جواب داد ت وقتی درخت را می شکستی من می گفتم آه او بهش گفت کلمه‌ی آه که دست موزد ندارد مرد بهش گفت بده وگرنه شکایت میکنم گفت بیا بریم و شکایت کن پیش پلیس رفتن ودست مورز را دادن ابتسام پورنیسی.

ناشناس : منتظر پاسخ شما بهترین راه برای رسیدن ماه رمضان در حال حاضر این کار به صورت خودکار به عنوان یکی دیگر را هم که به نظر می‌رسد این که من به عنوان مثال اگر شما از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در.