جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم یک انفاق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انفاق واجب مانند زکات: در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست و به نوعی از انفاق گفته می شود که به برخی از دارایی هی انسان تعلق می گیرد.
انفاق مستحب مانند وقف: در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی هایش را از اختیار خود خارج نماید و استفاده از آن با استفاده از در آمد آن را در اختیار دیگران (عموم مردم، فقرا، ایتام و .) قرار دهد.