جواب فعالیت صفحه ۸۸ کتاب علوم پایه نهم یک نی را مطابق شکل (لف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل (ب) دهانه بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید. از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آنچه مشاهده می شود این است که فشار هوای دهان ما به آب درون بطری منتقل می شود و طبق اصل پاسکال این فشار در همه جهت ها اعمال می شود و چون فشار آب از فشار هوای درون نی بیشتر است آب از نی بالا آمده و بیرون می ریزد.