نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید صفحه 117 و 118 نگارش دهم

221 بازدید

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ کتاب نگارش پایه دهم نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید
در یکی از افسانه ها آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست… چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد.
یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هربار که مرد، مسیر خانه اش را می پیمود، نصف آب کوزه می ریخت.
مرد، دو سال تمام همین کار را میکرد. کوزه سالم و نو، مغرور بود که وظیفه ای را که برای آن خلق شده، به طورکامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده، شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفه اش را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند: « از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کرده ای، فقط از نصف حجم من سود برده ای…فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند، فرو نشانده ای».
مرد خندید و گفت: « وقتی برمی گردیم، با دقت به مسیر نگاه کن.» موقع برگشت، کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده…سمت خودش… گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت: «می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم.
این طرف جاده، بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب می دادی. به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک نداشتی، چطور می توانستی این کار را بکنی؟
جدول

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نوشته زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فکر کنید و نموداری برای آن رسم کنید صفحه 105 و 106 نگارش دهم

88 بازدید

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ کتاب نگارش پایه دهم نوشته زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فکر کنید و نموداری برای آن رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) نوشته زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فکر کنید و نموداری برای آن رسم کنید.
»شب، همه جا دامن گسترده بود، سکوتی ابهام آمیز بر دشت حکم فرما بود. بر سقف نیلگون آسمان ستارگانی چند دور از چشم ماه جلوه گر بودند. چند اسب بی شکیب، سکوت دشت را درهم می شکست و سوسوی چند مشعل، پرده سیاه شب را می درید و پیش می رفت. این مشعل ها و اسب ها از آن کاروانیانی بود که از جنب و جوششان می شد فهمید که تازه در این صحرا پیاده شده اند. در برابر بعضی از خیمه ها مردانی کنار هم نشسته، با یکدیگر گرم گفت و گو بودند. می گفتند و می شنیدند. می خندیدند و شادی می کردند. مثل اینکه رشته ای ناگسستنی قلب های همه را به هم پیوند می داد. در درون دیدگانشان صفا و درستی، محبت و برادری و عشق و دوستی موج میزد. گویی آنها در این دنیا زندگی نمی کردند؛ برای اینکه از کینه و حسد و غرور و خودخواهی نشانی نداشتند.
پیرمردان محترمانه گوش به حرف جوانان می دادند و جوانان صمیمانه به پیران عشق می ورزیدند. گویی در میان این کاروان کوچک و کاروانیان بزرگ، گرد محبت و عشق پاشیده بودند؛ عشقی که زندگی می ساخت و شادی و نشاط می آفرید و با حیله و دروغ و حسد و خودخواهی، سرسختانه مبارزه میکرد ..
پیرمردان به یاد روزهایی افتاده بودند که پیامبر (ص) روی شنهای داغ می نشست و آنان هم به دورش جمع می شدند و همین آیات و کلمات را از زبان او می شنیدند.
جوانان با نگاهشان دل سیاهی را می کاویدند تا از اعماق تاریکی ها، خاطرات روشن و جانداری که از پدرانشان داشتند به یاد بیاورند. داستان هایی که پدرانشان از پیامبر گفته بودند، از مردی که بیست و سه سال رنج برد، و کوشید تا نفاق و دورویی، کینه و خودپرستی و جنایت و آدمکشی را از میان بردارد و به جای همه اینها نهال یکتاپرستی و حقیقت جویی و صفا و وفا بنشاند.
همین یادآوری ها بود که وضع را دگرگون کرد، دیگر در چهره ها آثار نشاط و شادی دیده نمی شد، مثل اینکه دستی بی رحمانه، همه گل های شادی را از مزرعه لب ها چیده و به جای آن، خار غم نشانده بود. نگاه ها دیگر از سینه سیاه دشت، کنده شده، به خیمه ای که در وسط خیمه های دیگر سر برافراشته، خیره شده بود.
آیا نیرویی هست که به راه افتد؟ آنجا که خورشید بی دریغ به همه جا نور می پاشد. آنجا که حق حکومت می کند … و آنجا که انسان ها آزاد زندگی می کنند و راهی بس دشوار در پیش است. کویرهای خشک، دامن گسترده اند؛ گرگان گرسنه، دهان بازکرده اند و سنگلاخ ها به انتظار نشسته اند تا پاهای برهنه پیشروان را در هم شکافند و از راهشان بازدارند، اما در برابر عشقی بزرگ و مقدس، تاب مقاومت ندارند …
اگر آرزوی چنان دیاری در دل خانه کرده، باید از این راه پرخطر گذشت و نمی توان گذشت مگر اینکه عشق خدا به دل و …. »
آنجا که حق پیروز است
استخراج مفاهیم و رسم نمودار :

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

متنی از کتاب درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روش های این درس خلاصه آن را بنویسید صفحه 122 نگارش یازدهم

109 بازدید

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۲۲ کتاب نگارش پایه یازدهم متنی از کتاب درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روش های این درس خلاصه آن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

متن زیر را بخوانید و مشخص کنید به چه شیوه ای خلاصه شده است صفحه 120 نگارش یازدهم

115 بازدید

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۲۰ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید به چه شیوه ای خلاصه شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

تمرین (1) متن زیر را بخوانید و مشخص کنید به چه شیوه ای خلاصه شده است.
«این جزیره از شمال به جزیره تنب کوچک، از باختر به جزیره سیری و از جنوب و خاور به امارات متحده عربی محدود است. شهر ابوموسی با مساحتی حدود 2/2 کیلومتر مربع در جنوب خاوری بندر لنگه و در خاور جزیره سیری، بین 26 درجه و 1 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 59 دقیقه طول خاوری قرار دارد. این جزیره تقریبا لوزی شکل است. بلندترین نقطه آن، قله کوه است که 110 متر از سطح دریا بلندتر است. این جزیره دارای آب شیرین بوده، آب آشامیدنی مردم از چاه و باران تامین می شود یا اینکه با لنج و کشتی از بندر لنگه یا بندر عباس به این جزیره حمل می شود.
آب و هوای این جزیره گرم و مرطوب است و چون به خط استوا نزدیک است، هوای آن از هوای سایر جزایر ایرانی خلیج فارس گرم تر است. فصل بارندگی آن بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار بوده، بارش به صورت رگبار لحظه ای و موقت است. این جزیره به نام های «ابوموسی، بن موسی، بوموف، بابا موسی، گپ سزو و بوم سوز» نامیده شده است. بوموسی از دو پاره «بو» و «موسی» تشکیل شده که بو به معنی رایحه و کوتاه شده بود، باشد، باشم و بوم است، به معنی جا و مقام، منزل و ماوا و سرزمین. موسی هم نام شخص است. مردم بندر لنگه تا 80 سال پیش آن را گپ سزو (سوزو: سبز) یعنی «سبزه زار بزرگ» می خوانده اند.
از نظر تاریخی، خلیج فارس و جزایر آن از جمله بوموسی، در روزگار عیلامیان، به ویژه در زمان پادشاهی شیلهک این شوشیناک (1151_1165 ق. م.)، در دست این سلسله بوده است. دولت ماد در روزگار پادشاهی هووخشتره، به بزرگی و توانایی رسید و حدود آن از جنوب به کرانه های جنوبی خلیج فارس کشیده شد. جزیره بوموسی با دیگر جزایر خلیج فارس در این دوره، ابتدا جزء یکی از ایالت های جنوب باختری و سپس جزء ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام درنگیانه و بخشی از کرمان بود.»
فرهنگ مردم هرمزگان، سعیدی
خلاصه متن
«بوموسی از شمال با تنب کوچک، از غرب به سیری و از جنوب غرب کشور با امارات همسایه است. ابوموسی با شکل لوزی 2/ 2 کیلومتر، در جنوب غربی بندر لنگه قرار دارد و آب آشامیدنی آن از باران و چاه یا از بندرعباس یا بندر لنگه تامین می شود و آب و هوای آن گرم و مرطوب است.
ابوموسی نام های مختلفی داشته است مانند: «بن موسی، بوموف، بابا موسی و گپ سزو و بوم سوز»، که به معانی «بابا موسی، منزل موسی یا سبزه زار بزرگ» است.
این جزیره از هزاره دوم قبل از میلاد، یعنی از دوران عیلامی ها، مادها و هخامنشیان تا به امروز جزء سرزمین ایران بوده است.»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید صفحه 118 نگارش یازدهم

82 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید صفحه 114 نگارش یازدهم

85 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده، آن را خلاصه کنید.
«او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به نتایج جالبی دست یافته که حاکی از تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل و علت را توضیح دهند، ابتدا به یک نقطه یا برهه در زمان گذشته برمی گردند و ماجراهایی را که از آن نقطه به بعد رخ داده است، به ترتیب و پشت سر هم تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی و مستقیم یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توضیح و توصیف در بستر زمان (شیوه سلسله زمان) که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر مهم ترین و اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی حتی اگر در ابتدا روش توصیف در بستر زمان را در پیش بگیرند، به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود می شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا و جمع بندی موضوع مورد بحث می کنند.»
پرورش هنر استدلال، واتانابه

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : «او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن پی برده است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل را توضیح دهند، ماجراهایی را که از برهه زمانی مربوطه به بعد رخ داده است، به ترتیب تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توصیف در بستر زمان که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا می کنند.».

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان متن اصلی آن را خلاصه کنید صفحه 109 و 110 و 111 نگارش یازدهم

169 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان متن اصلی آن را خلاصه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

فعالیت (1)
متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده، آن را خلاصه کنید.
«ژان پیاژه، دانشمند سویسی، یکی از پژوهشگران بنام در زمینه رشد کودک است، هر چند پژوهش های نخستین وی درباره زیست شناسی انجام گرفته است. او در آغاز علاقه چندانی به روان شناسی و آموزش و پرورش نشان نمی داد. در حقیقت، او به شناخت شناسی (دانش شناسی) ژنتیک یا مطالعه چگونگی تحول دانش در انسان علاقمند بود. پیاژه از راه جمع آوری اطلاعات درباره رفتارها و اندیشه های کودکان درصدد بود به شناسایی اعمال و افکار کودکان و بزرگسالان، دست یابد. به سخن دیگر، پیاژه می خواست منشا و چگونگی تکامل دانش را در نوع بشر مطالعه کند و به همین منظور چگونگی رشد شناخت را در کودکان وسیله قرار داد. فرض پیاژه این بود که اگر بتواند بفهمد که چگونه دانش در ذهن کودکان ساخته می شود، آنگاه خواهد فهمید که دانش چیست، زیرا ساختمان دانش، ماهیت آن را نشان می دهد؛ درست همان طور که ساختمان صندلی، موادی را که صندلی از آن ساخته شده است، نشان می دهد.»
روان شناسی پرورشی نوین، سیف

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : «ژان پیاژه، یکی از پژوهشگران بنام در زمینه رشد کودک است، او به شناخت شناسی (دانش شناسی) ژنتیک یا مطالعه چگونگی تحول دانش در انسان علاقمند بود. پیاژه از راه جمع آوری اطلاعات درباره رفتارها و اندیشه های کودکان درصدد بود به شناسایی اعمال و افکار کودکان و بزرگسالان، دست یابد. فرض پیاژه این بود که اگر بتواند بفهمد که چگونه دانش در ذهن کودکان ساخته می شود، آنگاه خواهد فهمید که دانش چیست، زیرا ساختمان دانش، ماهیت آن را نشان می دهد.».

معنی درس پانزدهم کبوتر طوقدار صفحه 120 و 121 و 122 فارسی یازدهم

75 بازدید

معنی شعر کلمات متن صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی درس پانزدهم کبوتر طوقدار از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب درک و دریافت شعر خوانی وطن صفحه 117 فارسی یازدهم

72 بازدید

جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت شعر خوانی وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) درباره لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید.
2) یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلی آن را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) این شعر را با آهنگ روایی-حماسی باید خوانده شود احساسات وطنی در این شعر می طلبد که آن را کوبنده و با لحن دلاوری و شجاعت خوانده شود.
2) رود ذره ای گر ز خاکت به باد به خون من آن ذره آغشته باد.
پیام بیت : جان فشانی و فداکاری و ایثار برای وطن و مقاومت در بربرا دشمنان تا پای جان.

معنی شعر خوانی وطن صفحه 117 فارسی یازدهم

92 بازدید

معنی شعر صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی شعر خوانی وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است