اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت نمازش چه حکمی دارد؟ صفحه 79 پیام های آسمان نهم

94 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت نمازش چه حکمی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمازش باطل است.

در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است ندهد؟ صفحه 79 پیام های آسمان نهم

32 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است ندهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلامی که سلام به حساب نمی آید یا از روی تمسخر انجام می شود.

پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید صفحه 79 پیام های آسمان نهم

30 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از بین رفتن یکی از شرایط نماز.
2) باطل شدن وضو.
3) روی برگرداندن ازقبله.
4) حرف زدن در بین نماز.
5) خندیدن با صدای بلند.

در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر صفحه 79 پیام های آسمان نهم

26 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر از سایت نکس لود دریافت کنید.

در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر:
1. خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می گوید.
2. وسط اتاق نماز می خواند به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می کوبد! او هم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.
3. مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی گردد و بقیه حمد و سوره اش را می خواند.
4. در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می کند. با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.
5. در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش در می آورد و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اگر نمازگزار اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید. مثلا بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع بر می خیزد، نمازش باطل است
2) نماز صحیح است زیرا عمدی در کار نبوده است.
3) نمازش باطل است و فرقی بین عمدی یا سهوی بودن این کار نیست.
4) نماز صحیح است. لبخند زدن و یا خنده با صدایی که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند.
5) اگر موالات نماز به هم نخورد و طول نکشد، ممکن است نماز باطل نباشد.

سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟ صفحه 76 پیام های آسمان نهم

36 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسبیح و حمد و ستایش خدا کردن.

تیمم علاوه بر خاک به چه چیزهای دیگری صحیح است صفحه 71 پیام های آسمان نهم

29 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم تیمم علاوه بر خاک به چه چیزهای دیگری صحیح است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید صفحه 71 پیام های آسمان نهم

28 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم.
2) دست ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آن ها را تا ابروها و بالای بینی می کشیم.
3) کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.
4) کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.

سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید صفحه 71 پیام های آسمان نهم

26 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آب در دسترس دارد ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
2) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
3) در جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد.

از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید صفحه 71 پیام های آسمان نهم

28 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پاک بودن آب وضو، یعنی آب نجس نباشد.
2) مطلق بودن آب وضو یعنی خالص باشد.
3) مباح بودن آب و ظرف آن، یعنی آب برای خودمان باشد، یا صاحب آن راضی باشد.
4) پاک بودن اعضای وضو، یعنی اعضا نجس نباشد و در صورت نجاست بدن پاک شود.
5) ترتیب یعنی مراحل وضو به ترتیب انجام شود.

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو تیمم کرد را بیان کنید صفحه 68 پیام های آسمان نهم

22 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو تیمم کرد را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به دلیل پیری ، یا ترس از درد و . دسترسی به آب نداشته باشد.
2. بدن و لباس نجس باش و آب کمی داشته باشد، به طوری که اگر وضو بگیرد، آبی برای کشیدن بدن و لباس نمی ماند.
3. وقت آنقدر کم باشد که اگر وضو بگیرد، مقداری با تمام نمازش قضا می شود.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است