معنی و مفهوم بیت همه برده سر در گریبان فرو صفحه 116 فارسی یازدهم

52 بازدید

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم بیت همه برده سر در گریبان فرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در لشکر مقابل همه سرها به زیر افکنده بودند و هیچ کس داوطلب مبارزه با او نبود.

مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن صفحه 115 فارسی یازدهم

18 بازدید

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خشمگین و عصبانی شدن.

جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم حمله حیدری صفحه 115 و 116 فارسی یازدهم

40 بازدید

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم حمله حیدری از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
اسب ( ……………………. )
اجازه ( ……………………. )
شیر ( ……………………. )
2) چهار واژه املایی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
3) در بیت ششم، گروه های اسمی و هسته هر یک را مشخص کنید.

قلمرو ادبی : 1) در متن درس، دو نمونه «استعاره» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
2) مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
دندان به دندان خاییدن ( …………………………………………….. )
رنگ باختن ( …………………………………………….. )
3) دو نمونه از کاربر آرایه «اغراق» در متن درس بیابید.

قلمرو فکری : 1) معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.
2) پیام ابیات زیر را بنویسید.
چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
پرید از رخ کفر در هند رنگ تپیدند بت خانه ها در فرنگ
3) داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.
از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری بر آورد و شتافت
او خدو انداخت در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی
در زمانا نداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزایش کاهلی
گشت حیران آن مبارز زین عمل وز نمودن عفو و رحمت ب یمحل
گفت بر من تیغ تیز افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی؟
گفت: من تیغا ز پی حق می زنم بنده حقم نه مامور تنم
شیر حقم نیستم شیر هوا فعل من بردین من باشد گوا

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) اسب (ابرش)
اجازه (رخصت)
شیر (غضنفر)
2) هوس – طالب رزم – رخصت – سهمگین – علم – خصم – تیغ
3) سر در گریبان : سر هسته و درگریبان وابسته
هیچ کس : کس هسته و هیچ وابسته
رزم او : رزم هسته و او وابسته

قلمرو ادبی : 1) آهنین کوه استعاره از عمروبن سعد
شیر خدا استعاره از حضرت علی (ع)
2) دندان به دندان خاییدن (خشمگین و عصبانی شدن)
رنگ باختن (ترسیدن)
3) بزد بوسه بر دست او جبریل
تپیدند بت خانه ها در فرنگ
همه رزمگه کوه فولاد گشت

قلمرو فکری : 1) در لشکر مقابل همه سرها به زیر افکنده بودند و هیچ کس داوطلب مبارزه با او نبود.
2) از شکست دشمنان اسلام شیطان افسوس می خورد و کافران در همه جا غمگین می شوند.
3) محتوای شعر مولانا عرفانی و تعلیمی است ولی شعر حمله حیدری حماسی و پهلوانانه است. هر دو شعر جنبه تربیتی دارند و در قالب مثنوی می باشند.

معنی درس چهاردهم حمله حیدری صفحه 112 و 113 و 114 فارسی یازدهم

29 بازدید

جواب صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی درس چهاردهم حمله حیدری از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) دلیران میدان گشوده نظر که بر کینه اول که بندد کمر
2) که ناگاه «عمرو» آن سپر نبرد برانگیخت ابرش، برافشاند گرد
3) چو آن آهنین کوه آمد به دشت همه رزمگه کوه فولاد گشت
4) بیامد به دشت و نفس کرد راست پس آنگاه باستاد، همرزم خواست
5) حبیب خدای جهان آفرین نگه کرد بر روی مردان دین
6) همه برده سر در گریبان فرو نشد هیچ کس را هوس، رزم او
7) به جزء بازوی دین و شیر خدا که شد طالب رزم آن اژدها
8) بر مصطفی به هر رخصت دوید از او خواست دستوری، اما ندید
9) به سوی هژیر ژیان کرد رو به پیشش برآمد شه جنگجو
10) دویدند از کین دل، سوی هم در صلح بستند به روی هم
11) فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ
12) نخست آن سیه روز و برگشته بخت برافراخت بازو چو شاخ درخت
13) سپر بر سر آورد شیر اله علم کرد شمشیر آن اژدها
14) بیفشرد چون کوه پا بر زمین بخایید دندان به دندان کین
15) چو ننمود رخ شاهد آرزو به هم حمله کردن باز از دو سو
16) نهادند آوردگاهی چنان که کم دیده باشد زمین و زمان
17) ز بس گرد از آن رزمگه بردمید تن هر دو شد از نظر ناپدید
18) زره لخت لخت و قبا چاک چاک سر و روی مردان پر از گرد و خاک
19) چنین آن دو ماهر در آداب ضرب ز هم رد نمودند هفتاد حرب
20) شجاع غضنفر، وصی نبی نهنگ یم، قدرت حق، علی
21) چنان دید بر روی دشمن ز خشم که شد ساخته کارش از زهر چشم
22) برافراخت پس دست خیبرگشا پی سر بریدن بیفشرد پا
23) به نام خدای جهان آفرین بینداخت شمشیر را شاه دین
24) چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
25) پرید از رخ کفر در هند رنگ تپیدند بت خانه ها در فرنگ
26) غضنفر بزد تیغ بر گردنش درآورد از پای، بی سر تنش
27) دم تیغ بر گردنش چون رسید سر «عمرو» صد گام از تن پرید
28) چو غلتید در خاک آن ژنده فیل بزد بوسه بر دست او، جبریل

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) دلاوران میدان به دقت نکاه می کردند که نخست چه کسی جنگ را آغاز خواهد کرد
2) که ناگهان عمرو آن پهلوان با ابهت اسبش را به حرکت در آورد و به قصد قدرت نمایی گرد و خاکی بلند کرد.
3) وقتی که آن کوه آهن به میدان نبرد وارد شد گویی همه رزمگاه چون کوهی از فولاد شد .
4) وقتی وارد دشت نبرد شد و نفسی تازه کرد ایستاد و مبارز طلبید .
5) حبیب خدای جهان آفرین (پیامبر اکرم (ص)) نگاهی به چهره ی مردان سپاه اسلام کرد . (برای آنکه ببیند آیا کسی داوطلب جنگ است یا نه؟
6) همه از ترس و شرم سرها را پایین انداخته بودند تا چشم هایشان در چشم پیامبر نیفتد .و هیچ کس تمایل به جنگ و جرات جنگ نداشت .
7) جز بازوی دین و شیر خداوند یعنی علی (ع) که طالب جنگ با آن اژدها شد.
8) برای اجازه گرفتن به طرف پیامبر دوید و از پیامبر اجازه خواست ولی اجازه جنگ داده نشد .
9) عمرو به سوی شیر خشمگین (حضرت علی (ع)) رو کرد و آن شاه جنگجو (حضرت علی (ع)) نیز به سوی او رفت .
10) هر دو با دشمنی نسبت به یکدیگر به سوی هم دویدند و در صلح و آشتی را به روی هم بستندو جنگ قطعی بود.
11) از ترس آن جنگ رنگ از چهره فلک پرید. جنگ میان شیر و پلنگ ترسناک است .
12) ابتدا آن سیاه روزگار بخت برگشته (عمرو) بازویش را مثل شاخ درخت بلند کرد.
13) شیر خدا سپر را روی سر گرفت . سپس آن اژدها شمشیرش را بلند کرد .
14) عمرو، مثل کوه پا بر زمین فشرد و از شدت خشم دندان ها را به هم سایید. (دندان قروچه می کرد).
15) وقتی هیچ کدام به آرزوی خود (یعنی شکست حریف) نرسیدند دوباره از دو سو به هم حمله کردند .
16) چنان میدان رزمی بوجود آوردند که زمین و زمان کمتر مثل آن را دیده بود. یا اصلا ندیده بود.
17) در میان گرد و خاک فراوانی که در میدان رزم بلند شده بود تن هر دو از نظر پنهان شد .
18) زره ها تکه تکه و لباس ها پاره پاره گشته بود و سر و صورت آن دو پر از گرد و خاک شده بود .
19) این گونه آن دو جنگجوی ماهر با آداب جنگاوری توانستند هفتاد نوع وسیله جنگاوری را از یکدیگر دفع کنند
20) آن شیر شجاع، جانشین پیامبر،نهنگ دریای قدرت خداوندعلی،
21) آن چنان با خشم به چهره دشمن نگریست که با زهر چشم خود کارش را ساخت و روحیه او را ضعیف کرد .
22) سپس دستان قدرتمند و خیبر گشای خود را بلند کرد و برای بریدن سر او پا بر زمین فشرد (مصمم شد)
23) آن شاه دین با نام خداوند جهان آفرین شمشیرش را زد .
24) وقتی شیر خدا بر دشمن شمشیر زد شیطان به نشانه حسرت و اندوه با دو دست بر سر خود کوبید.
25) در هندوستان از ترس این ضربه رنگ از چهره ی کفر پرید و در فرنگ (مغرب زمین) بتخانه ها بر خود لرزیدند .
26) شیر (حضرت علی (ع)) شمشیر بر گردن عمرو زد و تن بی سرش را از پا در آورد و بر زمین انداخت .
27) همین که لبه شمشیر بر گردن عمرو رسید سرش بلافاصله صد متر جلوتر از تنش بر زمین افتاد .
28) وقتی آن فیل بزرگ و مهیب روی خاک غلتید جبریل بر دستان حضرت علی بوسه زد.

جواب درس آزاد سیزدهم ادبیات بومی 2 دو صفحه 109 و 110 و 111 فارسی یازدهم

46 بازدید

جواب قلمرو زبانی فکری ادبی متن درس صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم کارگاه متن پژوهی جواب درس آزاد سیزدهم ادبیات بومی 2 دو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

معنی گنج حکمت کاردانی صفحه 108 فارسی یازدهم

50 بازدید

معنی گنج حکمت صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی گنج حکمت کاردانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

انگیزه کاوه در قیام علیه ضحاک چه بود صفحه 107 فارسی یازدهم

22 بازدید

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۷ کتاب فارسی پایه یازدهم انگیزه کاوه در قیام علیه ضحاک چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انتقام کشته شدن پدر به دست ضحاک ، روی آوردن مردم به او و درخواست از فریدون برای سرنگونی ضحاک.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم کاوه دادخواه صفحه 106 و 107 فارسی یازدهم

90 بازدید

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم کاوه دادخواه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) در متن درس، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟
هنر ( …………. ) محضر ( …………. )
درای ( …………. ) منزل ( …………. )
2) در بیت زیر، کلمه «گر» در چه معنایی به کار رفته است؟
تو شاهی و گر اژدها پیکری بباید بدین داستان داوری
3) واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند. ممکن است در گذر زمان، برای هر واژه،
یکی از چهار وضعیت زیر پیش آید:
الف) به دلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی، از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند: «فتراک، بر گستوان»
ب) با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شود؛ مانند: «کثیف و سوگند»
پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند
ت) هم معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید گیرد؛ مانند
هر یک از واژه های زیر، مشمول کدام وضعیت های چهارگانه شده اند؟
پذیرش: ( ………………………… )
سوفار: ( ………………………… )
رکاب: ( ………………………… )
شوخ: ( ………………………… )
1) هنر (فضیلت) محضر (استشهادنامه)
درای (پتک) منزل (توقف گاه)
2) در معنی «یا»
3) پذیرش: (پ)
سوفار: (الف)
رکاب: (ت)
شوخ: (ب)

قلمرو ادبی : 1) برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
* زمینه ملی
** زمینه قهرمانی
2) بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
3) هر یک از واژه های مشخص شده، مجاز از چیست؟
* چو کاوه برون شد ز درگاه شاه بر او انجمن گشت «بازارگاه»
** از آن «چرم»، کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای
4) در بیت زیر، «درفش کاویان»، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس
به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی
سنایی
1) * ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست
** خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاها منم کاوه دادخواه
2) کنایه : «به نام کسی لب گشادن» کنایه از همیشه به فکر کسی بودن
تضاد : روز و شب
جناس ناهمسان : شب و لب
واج آرایی : تکرار صدای «ب»
3) * مجاز از مردم بازار
** مجاز از پیشبند چرمی
4) نماد پیروزی

قلمرو فکری : 1) معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.
2) مارانی را که بر دوش ضحاک روییدند، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟
3) انگیزه فریدون در قیام علیه ضحاک چه بوده است؟
4) با توجه به متن درس، «پایمردان دیو»، چه کسانی بودند؟ شخصیت آنها را تحلیل کنید.
1) کاوه فریاد زد و با عصبانیت بلند شد و استشهادنامه را پاره و پایمال کرد.
2) مظهر خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث
3) انتقام کشته شدن پدر به دست ضحاک ، روی آوردن مردم به او و درخواست از فریدون برای سرنگونی ضحاک
4) یاران و فرماندهان ضحاک بودند که یا از ترس و یا برای بدست آوردن موقعیت و پول با ضحاک همراه شده بودند.

در این دعای عهد چه عهدی مطرح شده است صفحه 120 دین و زندگی یازدهم

21 بازدید

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم در این دعای عهد چه عهدی مطرح شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عهد با امام عصر علیه السلام در قالب دعا این چنین آمده است: «اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حواجه و الممتثلین لاوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه».
یعنی با امام زمان علیه السلام عهد می کنیم که از:.
1- یاران (انصار).
2- مددکاران (اعوان).
3- دفاع کنندگان (ذابین).
4- شتابندگان به سویش در برآوردن خواسته هایش (المسارعین الیه فی قضاء حواجه).
5- اطاعت کنندگان اوامرش (الممتثلین لاوامره).
6- مدافعان حضرتش (المحامین عنه).
7- پیشی گیرندگان به جانب خواسته هایش (السابقین الی ارادته).
8- و از کشته شدگان در پیشگاهش (المستشهدین بین یدیه) باشیم.
نکته اینکه عهد در قالب دعا آمده به خاطر اینکه از خداوند می خواهیم که توفیق وفای به این عهد و تحقق این عهد را به ما عنایت کند.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است