جواب پیشنهاد صفحه ۱۳۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم درباره آثار و فواید بهداشتی روزه تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

درباره آثار و فواید بهداشتی روزه تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس گزارش نمایید.
برای این تحقیق می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:
1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک نژاد
2) فلسفه روزه برای جوانان، اسداللپ1‹2ه محمدی نیا
3) اهمیت پزشکی روزه در سلامت انسان، حبیب اللپ1‹2ه جعفری
4) اهمیت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- تمام دستگاه های بدن را از خستگی مداوم رها می سازد.
2- عمر را طولانی می کند.
3- به جسم نشاط تازه ای می بخشد.
4- آدمی را از بیماری ها رها می سازد.