معنی درس شانزدهم خسرو صفحه 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 فارسی دهم

87 بازدید

معنی کلمات متن صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی درس شانزدهم خسرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب درس آزاد پانزدهم ادبیات بومی 2 دو صفحه 118 و 119 فارسی دهم

52 بازدید

جواب قلمرو ادبی زبانی فکری کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب درس آزاد پانزدهم ادبیات بومی 2 دو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

معنی گنج حکمت ای رفیق صفحه 117 فارسی دهم

44 بازدید

جواب صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی گنج حکمت ای رفیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

روزی حضرت عیسی روح الله می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلطف جوابش باز داد و آن شخص مسلم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می نمود.
عزیزی بدان جا رسید؛ گفت: «ای روح الله، چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش می برد، تو مهر و وفا بیش می نمایی؟»
عیسی فرمود: «ای رفیق! کل اناء یترشح بما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید. من از وی در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوی من عاقل می گردد.»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روزی حضرت عیس (ع) از مکانی می گذشت. نادانی با ایشان برخورد کرد و از حضرت عیسی سوالی پرسید؛ از روی مهربانی جوابش را داد و آن شخص جواب را نپذیرفت و شروع به فحش و ناسزا کرد. طوری که او نفرین می کرد اما حضرت عیسی با مهربانی با او رفتار می کرد.
عزیزی بدان جا رسید؛ گفت: «ای روح خدا، چرا خود را خوار و خفیف این نامرد کررده ای؛ هرچه او خشم می ورزد تو مهربانی می کنی.»
حضرت عیسی گفت: «ای رفیق! از کوزه همان برون تراود که در اوست. (منظور این است که هرکس متناسب با ذات و سرشت خودش رفتار می کند). از او این صفات و ویژگی ها بیرون می آید و از من این رفتار صورت می گیرد. من از حرف ها و رفتار او خشمگین نمی شوم اما او از من ادب و نزاکت را فرا می گیرد. من از حرف ها و سخنان او نادان نمی شوم اما او از رفتار و خلق و خوی من ممکن است عاقل شود.»

معنی جمله عالم زین سبب گمراه شد صفحه 116 فارسی دهم

32 بازدید

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی جمله عالم زین سبب گمراه شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم طوطی و بقال صفحه 115 و 116 فارسی دهم

39 بازدید

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم طوطی و بقال از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید.
ابر (………………….)
آسوده (………………….)
چیره دست (………………….)
مردان کامل (………………….)
2) درباره کاربرد کلمه «را» در بیت زیر توضیح دهید.
هدیه ها می داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خویش را
3) درباره تحول معنایی کلمه «سوداگران» توضیح دهید.
4) پسوند «وش» در کلمه «خواجه وش» به چه معناست؟ دو واژه دیگر که این پسوند را دارا باشند، بنویسید.

قلمرو ادبی : 1) کنایه ها را در بیت هشتم بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
2) موثرترین شیوهای که مولوی در«مثنوی معنوی» از آن بهره می گیرد، « تمثیل» است. تمثیل به معنای «تشبیه کردن » و «مثل آوردن » است و در اصطلاح ادبی، آن است که شاعر یا نویسنده برای تایید و تاکید بر سخن خویش، حکایت، داستان یا نمونه و مثالی را بیان کند
تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده انتقال دهد.
اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده، توضیح دهید.
3) در بیت ششم درس، کلمات «چرب» و «ضرب» در یک حرف اختلاف دارند و آرایه «جناس ناهمسان» (ناقص) را دربردارند. کلماتی نظیر «روان» (روح) و روان (جاری) که جز معنی، هیچگونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند، «جناس همسان» (تام)
«گلاب است گویی به جویش روان همی شاد گردد به بویش روان »
جویش و بویش : جناس ناهمسان
روان و روان : جناس همسان
از متن درس، نمونه هایی برای انواع جناس بیابید.

قلمرو فکری : 1) بیت زیر، بر چه مفهومی تاکید دارد؟
هر دو نی خوردند از یک آبخور این یکی خالی و آن پر از شکر
2) مولوی در بیت زیر، آدمی را از چه چیزی برحذر می دارد؟
چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست
3) استنباط خود را از شعر زیر بنویسید و آن را با داستان «طوطی و بقال» بسنجید.
معرفت زین جا تفاوت یافته است این یکی محراب و آن بت یافته است
چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت
هر یکی بینا شود بر قدر خویش بازیابد در حقیقت صدر خویش
عطار

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) ابر: میغ.
آسوده: فارغ.
چیره دست: حاذق.
مردان کامل: ابدال.
2) «را» در مصراع نخست به معنی «به» و حرف اضافه است.، به درویشان هدیه داد.
«را» در مصراع دوم نشانه مفعول است.، تا نطق مرغ خویش را بیابد.
3) در گذشته سوداگران به معنی «تاجر و بازرگان و دادوستد کننده» به کار برده می شد. اما امروز بار معنایی منفی یافته است و به «خرید و فروش کنندگان مواد مخدر و سودجویان اقتصادی و .» اطلاق میشود، مانند سوداگران مرگ.
4) «وش» به معنای شباهت است و خواجه وش، یعنی مانند خواجه. مثال های دیگر: مهوش، پری وش.

قلمرو ادبی : 1) ریش کندن: کنایه از بیهوده پریشانی و نگرانی و آشفتگی از خود نشان می داد.
آفتاب نعمتم رفت زیر میغ: کنایه از روزی و قست و روشنایی از زندگی من رفت، چیز ارزشمندی را که داشتم از دست دادم.
2) آن چه از نگاه اول به طور شاخص و برجسته از این داستان به چشم میخورد این است که نباید قیاس کرد و دو چیز، گرچه به ظاهر یکسان هستند، ولی در ماهیت متفاوتند.نکته دیگر این که در این داستان هدف مولانا، نشان دادن زیان ها و نادرستی های داوری های سطحی و غیر منطقی و هم چنین پرهیز از شتاب و اشتباه در قضاوت هنگام مشاهده تشابه ظاهری دو پدیده است.
3) آب و ناب – هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب/ زین یکی سرگین شود و زان مشک ناب:جناس ناقص.
شیر و شیر- کار پاکان را قیاص از خود مکن/ گر چه باشد در نبشتن شیر و شیر: جناس تام(همسان).

قلمرو فکری : 1) شباهت های ظاهری پدیده ها دلیل بر ارزش یکسان آن ها نیست. یا به تفاوت استعداد درونی پدیده ها اشاره می کند که هر پدیده ای به علت استعداد درونی خود با پدیده مشابه خود متفاوت است. هر چند منبع و تغذیه آن ها از یک جا باشد، نباید با یکدیگر مقایسه شود.
2) آدمی را از مدعیان دروغین و شیطان صفت که ظاهرشان شبیه اولیای حق است ولی باطنشان آلوده و ناپاک است ، دور و بر حذر میدارد. یا انسان را با همنشینی با انسان های شیطان صفت و دارای ظاهری انسانی بر حذر دارد.
3) در این سه بیت عطار میگوید: شناخت و درک توان انسان ها متفات دارد و برای شناخت پدیده ها به ظاهر آن ها نباید بسنده کرد بلکه باید به شناخت و معرفت باطنی و واقعی دست یافت.

معنی شعر درس چهاردهم طوطی و بقال صفحه 113 و 114 فارسی دهم

38 بازدید

جواب صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی شعر درس چهاردهم طوطی و بقال از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) بود بقالی و وی را طوطی ای خوش نوا و سبز و گویا طویی
2) در دکان بودی نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران
3) در خطاب آدمی نطق بدی در نوای طوطیان حاذق بدی
4) جست از صدر دکان ، سویی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت
5) از سوی خانه بیامد خواجه اش بر دکان بنشست فارغ خواجه وش
6) دید پر روغن دکان و جامه چرب بر سرش زد ، شد طوطی کل ز ضرب
7) روزکی چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد
8) ریش میکند و میگفت:ای دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میغ
9) دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان
10) هدیه ها می داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خویش را
11) بعد سه روز و سه شب حیران و زار بر دکان بنشسته بود نومیدوار
12) می نمود آن مرغ را هر گون شگفت و از تعجب ، لب به دندان می گرفت
13) جولقیی سر برهنه می گذشت با سر بی مو چو پشت طاس و طشت
14) طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد:که ای فلان
15) از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی
16) از قیاسش خنده آمد خلق را کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
17) کار پاکان را قیاس از خود مگیر گر چه ماند در نوشتن شیر و شیر
18) جمله عالم ، زین سبب گمراه شد کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
19) هر دو گون زنبور ، خوردند از محل لیک شد ز آن نیش و ، زین دیگر عسل
20) هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و ، زآن مشک ناب
21) هر دو نی خوردند از یک آب خر این یکی خالی و ، آن پر از شکر
22) صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان ، هفتاد ساله راه بین
23) چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشایو داد دست

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بقالی بود که طوطی خوش آواز، سبز رنگ و سخن گویی داشت.
2) طوطی از دکان مراقبت می کرد و با مشتریان هم0…2صحبت می شد و شوخی می کرد.
3) در سخن گفتن به شیوه آدمیان، زبان گویایی داشت و در نغمه خوانی به شیوه طوطیان، ماهر بود.
4) طوطی از بالای دکان به سویی پرید (فرار کرد) و ناگهان شیشه های روغن گل را ریخت و شکست.
5) صاحب طوطی از خانه به مغازه آمد و با خیال آسوده مانند بزرگان در مغازه نشست.
6) مرد بقال دید که مغازه پر از روغن و لباس هایش (یا: وسایل مغازه) چرب شده است، عصبانی شد و چنان ضربه ای بر سر طوطی زد که از شدت ضربه، طوطی کچل شد.
7) طوطی، چند روزی ساکت شد و سخن نگفت و مرد بقال از پشیمانی آه می کشید.
8) مرد بقال با افسوس موهای صورتش را می کند و می گفت: «افسوس که نعمتم از دست رفت.
9) ای کاش آن زمانی که بر سر طوطی خوش زبانم می زدم، دستم می شکست.».
10) مرد بقال به هر نیازمندی که می دید کمک می کرد تا شاید طوطی دوباره سخن بگوید.
11) بعد از سه شبانه روز، سرگردان و ناامید در دکانش نشسته بود.
12) برای طوطی کارهای شگفت انگیز انجام می داد (ادا و شکلک در می آورد) تا شاید شروع به سخن گفتن کند.
13) گدایی سر برهنه از آن جا می گذشت که سرش مانند پشت طاس و تشت، صاف بود.
14) طوطی بلافاصله شروع به سخن0…2گفتن کرد و درویش را صدا زد که: ای فلانی!.
15) تو چرا کچل شدی و در جمع کچل ها در آمدی؟ تو هم مگر شیشه های روغن گل را ریخته ای؟!.
16) مردم از مقایسه نادرست طوطی خندیدند، چون او آن مرد درویش بی مو را مثل خود تصور کرده بود.
17) عمل انسان های پاک را با عمل خود مقایسه نکن هر چند دو کلمه شیر درنده و شیر خوردنی در نوشتن یکسان هستند.
18) مردم جهان به دلیل چنین سنجش های ناروایی به گمراهی افتادند، کمتر کسی است که مردان حق را بشناسد و به مقام آن ها پی ببرد.
19) هر دو نوع زنبور (زنبور عسل و زنبور قرمز) از یک محل تغذیه می کنند، اما این تغذیه در یکی تولید عسل می کند و در دیگری تبدیل به نیش زهرآلود می شود.
20) هر دو نوع آهو آب و گیاه می خورند اما این تغذیه درآهوی معمولی تبدیل به فضولات می شود و در دیگری (آهوی ختن) به مشک خالص تبدیل می گردد.
21) هر دو نوع نی از یک نوع آب تغذیه می کنند اما این آب در یکی تبدیل به نیشکر و در دیگری تبدیل به نی تو خالی می شود.
22) هزاران گونه از این شباهت های ظاهری وجود دارد اما این شباهت ها فقط در ظاهر است و تفاوت میان آنها بسیار زیاد است .
23) از آن جا که شیطان های آدم نما در جهان بسیار هستند پس شایسته نیست که با هرکسی رابطه دوستی برقرار کرد.

جواب درک و دریافت دلیران و مردان ایران زمین شعر خوانی صفحه 109 فارسی دهم

31 بازدید

جواب صفحه ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب درک و دریافت دلیران و مردان ایران زمین شعر خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دلایل خود را بنویسید.
2) یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) 1- ویژگی قهرمانی.
دلیران و مردان ایران زمین هژیران جنگ آور روز کین.
خروشان و جوشان به کردار موج فراز آمدند از کران فوج فوج.
بداندیش را آتش خرمن اند خدنگی گران بر دل دشمن اند.
2- زمینه ملی و قومی.
که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین، حافظ کشورند.
ز کس جز خداوندشان بیم نیست به فرهنگشان حرف تسلیم نیست.
3- زمینه خرق عادت یا شگفت آوری.
که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین، حافظ کشورند.
به مردی به میدان نهاند روی جهان شد از ایشان پر از گفت و گوی.
فلک در شگفتی ز عزم شماست ملک، آفرین گوی رزم شماست.
2) بر عهده دانش آموزان می باشد.

معنی شعرخوانی دلیران و مردان ایران زمین صفحه 108 و 109 فارسی دهم

38 بازدید

معنی شعر صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی شعرخوانی دلیران و مردان ایران زمین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) چو هنگامه آزمون تازه شد دگر باره ایران، پر آوازه شد
2) از این خطه نغز پدرام پاک و زین خاک جان پرور تابناک
3) از این مرز فرخنده مردخیز کنام پلنگان دشمن ستیز
4) دگر ره چنان شد هنر آشکار کز آن خیره شد دیده روزگار
5) دلیران و مردان ایران زمین هژیران جنگ آور روز کین
6) خروشان و جوشان به کردار موج فراز آمدند از کران فوج فوج
7) به مردی به میدان نهادند روی جهان شد از ایشان پر از گفت و گوی
8) که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین،حافظ کشورند
9) بداندیش را آتش خرمن اند خدنگی گران بر دل دشمن اند
10) ز کس جز خداوندشان بیم نیست به فرهنگشان حرف تسلیم نیست
11) فلک در شگفتی ز عزم شماست ملک، آفرین گوی رزم شماست
12) شما را چو باور به یزدان بود هم او مر شما را نگهبان بود

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) وقتی زمان آزمون تازه ای فرارسید،بار دیگر ایران مشهور و معروف شد.
2) از این سرزمین نیک آراسته پاک و از این خاک روح بخش روشن، (این با بیت بعدی موقوف المعانی است.)
3) از این مرز خجسته پهلوان پرور ،از این جایگاه مردمی که مانند پلنگ با دشمن می جنگند.
4) دوباره چنان هنر و کار نیک آشکار شد که مردم جهان از آن حیرت کردند.
5) مردم شجاع و پهلوانان ایران، نیکان جنگجوی روز دشمنی، (این با بیت بعدی موقوف المعانی است.)
6) مانند موج خروشان و جوشان از هر سو گروه گروه گرد هم آمدند.
7) مردانه وارد جنگ شدند و همه جهان درباره آن ها صحبت می کردند.آوازه مردانگی آن ها در بین مردم دنیا پیچید.
8) که این انسان ها مثل دیگران نیستند، آنها نگهبان دین و حافظ کشور هستند.مردم ایران به دین و کشور خود اهمیت می دهند.
9) مثل آتشی که خرمن را نابود می کند،دشمن را از بین می برند و چون تیری ناگوار بر دل دشمن، اورا آزار می دهند.
10) تنها از خدای خود می ترسندو در فرهنگ آنها تسلیم وجود ندارد.
11) آسمان از اراده محکم شما متعجب است و فرشته،جنگیدن شما را تحسین می کند.
12) زمانی که شما به خداوند ایمان داشته باشید، پروردگار خودش نگهبان شما خواهد بود.

معنا و مفهوم به آورد با او بسند نبود بپیچید ازو روی و بر گاشت زود صفحه 106 فارسی دهم

28 بازدید

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنا و مفهوم به آورد با او بسند نبود بپیچید ازو روی و بر گاشت زود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون گردآفرید توان مبارزه با سهراب را نداشت، از او روی برگرداند و شتابان به دژ برگشت.

مفهوم عبارت کنایی رخ نامور سوی توران کنی صفحه 106 فارسی دهم

36 بازدید

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم عبارت کنایی رخ نامور سوی توران کنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رخ نامور سوی توران کنی : کنایه از به سوی توران بروی و حرکت کنی.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است