آرایه در درون زمستان ما نیز کلاغ شیطان قارقار میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون میتونست جمله اینجور باشه که : در زمستان ما نیز کلاغ شیطان قار قار میکند.