جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

مهدی : شمع را روشن میکنیم و لوله پلاستیکی بی رنگی را به یک وصل می کنیم و قیف را با استفاده از پایه نگهدارنده بالای شمع ثابت می کنیم. وسط لوله پلاستیکی را درون ظرف آب و یخ قرار می دهیم و سر دیگر آن را درون ظرف محتوی آب آهک می گذاریم. مشاهده می کنیم که در قسمتی از لوله رابط که درون آب و یخ قرار دارد قطرات آب تشکیل شده که نشانه حضور بخار آب است. بخار آب حاصل از سوختن شمع اثر مجاورت با آب و یخ به آب تبدیل شده است. همچنین مشاهده می کنیم که محلول شفاف آب آهک که در شده است که نشانه حضور کربن دی اکسید است. کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع با آهک واکنش داده و رسوب کربنات کلسیم را تولید می کند. برای تهیه آب آهک مقداری آهک را در آب حل می کنیم و آن را از صافی عبور می دهیم به این ترتیب آهک کلسیم اکسید به آب آهک کلسیم هیدروکسید تبدیل می شود. وقتی آب آهک شفاف با کربن دی اکسید واکنش میدهد رسوب کربنات کلسیم تولید می شود.