جواب آزمایش کنید صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی هشتم پاسخ آزمایش کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن آزمایش کنید صفحه 59 علوم هشتم

مواد و وسایل
یک عدد سیب زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛
چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان،کارد، کاغذ و مداد.
روش اجرا
الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره گذاری کنید. سیب زمینی را به چهار بخش تقسیم کنید به طوری که هر بخش یک جوانه داشته باشد.
ب) هر قطعه را در یکی از لیوان ها مطابق جدول زیر بکارید. توجه داشته باشید که خاک لیوان ها مرطوب باشد
پ) پیش بینی میک نید که از کدام قطعه، گیاه سیب زمینی رشد میکند و از کدام قطعه (ها) رشد نمی کند؟ چه استدلالی برای این پیشبینی دارید؟
ت) هر روز لیوان ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را در جدولی بنویسید. نتیجه آزمایش را در کلاس گزارش کنید. آیا نتیجه آزمایش، پیشبینی شما را تأیید می کند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جوانه های روی سیب زمینی دارای هسته وماده ی وراثتی یکسان هستند با جدا کردن جوانه ها وکاشت انها در محیط های مختلف متوجه می شویم محیط بر روی ظهور صفات تاثیر دارد.
بهترین رشد را در نور مناسب و آب کافی خواهیم داشت.

دنیا حسینی : جوانه ها شانسی برای رشت دارند و آن شانس فقط در نور آب مناسب است.

نویسنده : ما از این آزمایش نتیجه می گیریم که سیب زمینی شماره یک که هم نور وهم آ؛ب به آن رسیده رشد دارد وسیب زمینی که بخش های خوراکی اش گرفته شده رشد خیلی کمی دارد چون جوانه ی سیب زمینی برای رشد از بخش خوراکی تغذیه میکند و سیب زمینی که درتاریکی بوده به دلیل نرسیدن نور به آن رشد بسیار بسیار کمی دارد وسیب زمینی که در آفتاب بوده و آب به آن نرسیده هم رشد بسیار بسیار کمی دارد.

فائزه کریمی : ان که در نور بسیار کم است کم رشد می کند وان که در افتاب است ولی اب به ان نمی رسد رشد نمی کند وان دو رشد می کنند .