جواب درک مطلب صفحه ۱۹ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی آفتاب و ابر را باهم مقایسه کنید و شباهت و تفاوت آنها را بگویید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : در بیت « ابر آب داد ، بیخ درختان مرده را شاخ برهنه ، پیرهن نو بهار کرد » شاعر از چه فصل هایی سخن گفته است ؟ بهار
۲ : بیت « بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی و خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد » را به زبان ساده بیان کنید . خداوند دریا و خشکی ، درختان و انسان ها ، خورشید و ماه و ستارگان ، شب و روز را آفرید .
۳ : آفتاب و ابر را با هم مقایسه کنید و شباهت و تفاوت آن هارا بگویید . هر دو در آسمان هستند ، خورشید نور دارد ولی ابر ندارد ، آفتاب زمین را روشن و ابر با باران زمین را تیره میکند .

مهدی : الف) هر دو از نعمت های خداوند هستند ب) هر دو باعث رشد گیاهان می شوند. ج) هر دو در آسمان هستند. تفاوت ها: الف) آفتاب دارای نور است ولی ابر نه. ب) آفتاب زمین را نورانی و ابر باعث بارش باران بر روی زمین می شوند.

مانی : شباهت هر دو نعمت خدا هستند هردو در آسمان هستند. تفاوت آفتاب گرما دارد و به وسیله باد تکان نمی خورد ولی ابر به وسیله باد تکان می خورد.

آسانا : شباهت. الف هردوباعث رویش گیاهان می شوند تفاوت. الف ابرمنشع آبورطوبت است ولی آفتاب منشع گرماونور است. ب ابر حرکت می کند ولی آفتاب خیر.