جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۲۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، زیرا تعلیم و تبیین تعالیم دین پس از ایشان نیز توسط امه تداوم می یابد و در زمان غیبت نیز بر عهده فقیهان است و مسلمانان در احکام و مسال فردی و اجتماعی باید به ایشان مراجعه کنند.