جواب برسی کنید صفحه ۹۴ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، ما باید قبل از اینکه از ما بخواهد، خودمان به او کمک کنیم.
دوستم پایش شکسته است و با عصا به مدرسه می آید. من ….کیفش را برایش حمل می کنم….
هفته ی گذشته دوستم نتوانست به مدرسه بیاید.من امروز ….درس های عقب افتاده را به او یاد دادم….
دوستم امروز لقمهاش را در خانه جا گذاشته است.من ….لقمه خودم را با او تقسیم کردم….