جواب برسی کنید صفحه ۱۱۲ کتاب هدیه های آسمان چهارم آیا دوربین های باغ همه اتفاقات را می توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خیر- اگر در مکانی باشیم که دوربین ها قادر به دیدن آن نباشند، اتفاقات ثبت نمی شود. .
2- پاسخ به صورت زیر خواهد بود.

ژینا عباس زاده : آیا دوربین های باغ همه ی اتفا قات را می توانند
ثبت کنند؟
پاسخ
خیر چون اگر ما درجایی در باغ باشیم که در آنجا
دوربین وجود نداشته باشد انجا اتفا قات ثبت
نمی شود.