جواب کار کلاسی صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری پایه نهم آینده فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در جهان پیچیده و پیشرفته امروزی بیشتر طراحی ها و ترسیمات فنی مهندسی و سایر رشته ها ناگزیر باید با رایانه ها و نرم افزار های مختلف و تحت تخصص متخصصین مربوطه انجام شود تا دقت و سرعت و ظرافت ساخت و ساز رعایت شود. طراحی و ترسیم با رایانه به علت مزایای بسیاری که دارد در آینده زیر بنا و شالوده ساخت و ساز و تولید تمام صنایع و هنرها را شامل خواهد شد به طوری که طراحی و ترسیم بدون رایانه بی معنا و نشدنی خواهد بود.

ترانهدرزمینه طراحی وساخت بناها بارایانه پیشرفت میکنیم وبدین ترتیب کارهابا ظرافت وتمیزتر صراحت ترانجام میشود.درنتیجه باتکراروتمرین با ابزار ترسیم دررایانه درزمینه های مختلف بنا سازی و……پیشرفت میکنیم.