جواب فعالیت صفحه ۹۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سیاسی: روسیه. انگلیس و عثمانی اعلام بی طرفی ایران را نادیده گرفتند و وارد ایران شدند، بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران ، دولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست داد. .
اجتماعی: امنیت و اسایش مردم از بین رفت ایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختند. بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران.