جواب گفت و گو صفحه ۸۲ کتاب علوم تجربی پایه چهارم ادرار از کلیه ها به کجا میرود تا دفع شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کلیه ها مواد دفعی را به صورت ادرار در می آورند، سپس از طریق لوله ای که کلیه را به مثانه وصل کرده است، ادرار را کم کم به سمت مثانه می فرستد و زمانی که مثانه پر شد فرد احساس دفع می کند.
کلیه ها خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی را به شکل ادرار در می آورند.
ادرار در مثانه جمع می شود و با پر شدن مثانه، فرد احساس دفع پیدا می کند.