جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می فهمید؟ کدام جمله در این درس همین مطلب را می گوید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی است و بر همه چه کوچک و چه بزرگ واجب است.
دانش آموزان عزیز، حفاظت از محیط زیست مخصوص این سازمان نیست، بلکه وظیفه همه ماست.