جواب فعالیت صفحه ۱۰۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم 4 مورد از فضاهای مناسب و نامناسب آزمایشگاه و کتابخانه را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آزمایشگاه.
مکان مناسب :
زیر میز محکم – چهارچوب در – گوشه دیوار داخلی.
مکان نامناسب :
کنار قفسه های مواد شیمیایی و سمی – کنار کمد و اشیای سقوط کننده.
کتابخانه .
مکان مناسب :
زیر میز محکم – چهارچوب در – گوشه دیوار داخلی.
مکان نامناسب :.
کنار قفسه های کتاب و پنجره.