جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم از هر گروه زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی یک کشور مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) زبان عربی: کشورهایی مانند عربستان، یمن، عمان.
ب) فارسی: کشورهایی مانند ایران، افغانستان و تاجیکستان.
ج) ترکی کشورهایی مانند ترکیه ، ایران و جمهوری آذربایجان.
د) اردو : کشورهای افغانستان وپاکستان.