جواب بحث علمی صفحه ۱۶ کتاب عربی پایه یازدهم استخراج 5 پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بحث علمی عربی یازدهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ارحم, اشد, اعظم, خیر, اوسع

عسل : اشد : سخت تر افضل : برتر اطهر : طاهر تر احسن : بهتر.

تمنا حمیدی : ۱-أفضل : برتر
۲-أحسن : بهتر

۳-آجمل: زیباتر

۴-أکمل: کامل تر

۵-أزکی : پاک تر.