آیا شایعه استعفای اسحاق جهانگیری از معاون ریاست جمهوری حقیقت دارد ؟

واقعیت یا شایعه استعفای جهانگیری درست صحیح است از نکس لود بخوانید .

آیا شایعه استعفای اسحاق جهانگیری از معاون ریاست جمهوری حقیقت دارد ؟

حقیقت خبر استعفای اسحاق جهانگیری را از سایت نکس لود بخوانید .

آیا جهانگیری از معاون اول استعفا داده است ؟

بعضی خبر ها شنیده شده حاکی از آن است که اسحاق جهانگیری از معاونت

ریاست جمهوری استعفا داده است و این خبر مقدار درست و غلط بودنش مشخص نیست

به زودی در همین پست شایعه یا واقعیت این امر رو به استحضار همه دوستان میرسونیم .

استعفای اسحاق جهانگیری