جواب درک و دریافت صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم استنباط عبارت هر چه بر او تنگ گرفتند کمبر بند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اخت شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) هرچه بیشتر بر نیما سخت گرفتند، نیما خود را دربرابر دشواری ها آماده ترکرد تا سرانجام با پستی زندگی ما سازگارشد.