جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلایل سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیاسی.
1) وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به بیگانگان.
2) نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران.
3) استبداد و سرکوب توسط ساواک و ماموران نظامی.
4) اعدام، زندانی و تبعید بسیاری از مخالفان.
فرهنگی.
1) حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزشهای اسلامی توجهی نداشت.
2) برنامه های رادیو و تلویزیون و سینما در جهت تضعیف فرهنگ اسلامی بود.
3) روزنامه ها آزادی و حق انتقاد از شاه و مقام های حکومتی نداشتند.
اجتماعی.
1) روزنامه ها آزادی وحق انتقاد از شاه و مقامهای حکومتی نداشتند.
2) رژیم پهلوی حقوق ملت واصول قانون اساسی مشروطه را نادیده میگرفت.
3) نمایندگان مجلس شورای ملی و هیت وزیران مطیع شاه بودندوهیچ استقلالی نداشتند.
اقتصادی.
1) حیف و میل و غارت ثروت و سرمایه های ملی کشور توسط خاندان پهلوی و مقامهای حکومتی.
2) فقر و محرومیت گسترده دراکثر روستاها و شهرهای کوچک.