جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آثار و نتایج اقدام های اداری و نظامی شاه عباس اول را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تجهیز سپاه به توپ و تفنگ توسط برادران شرلی:به دفع عثمانی ها و ازبکان و حکام یاغی پرداخت و نواحی اشعال شده را بازپس گرفت .ایجاد نیروی ارتش جدید (شاهسون) که با این کار خود را از خطر حمله احتمالی بقایای قزلباش رهانید.

لما :برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش،حکومت ولایت ها را از انان گرفت و به افرادی غیر از قزلباش ها سپرد.همچنین درکنار سپاه قزلباش،سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان این سپاه را به توپ و تفنم مجهز کرد.