بزرگترین جزیره اقیانوس هند چهارمین جزیره بزرگ جهان

کدام جزیره افیانوس هند چهارمین جزیره بزرگ دنیا محسوب میشود ؟

کدام جزیره افیانوس هند چهارمین جزیره بزرگ دنیا محسوب میشود ؟

ماداگاسکار :

ماداگاسکار جزیره ای معروف اقیانوس هند و در جنوب شرقی قاره افریقا هستش . ماداگاسکار جزیره ای هست که در فیلم ها کارتون ها بسیار استفاده شده است و تعریف هایی از آن شنیدیم که این جزیره بزرگ را بزرگ تر از قبل در ذهن ما میپروراند سوال های بیشتر بدانیم که در سایت میگذاریم برای پاسخگویی تحقیق مختصری میکنیم که به طور قطع میگوییم که ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ دنیا حساب میشود .

بزرگترین جزیره اقیانوس هند چهارمین جزیره بزرگ جهان :

ماداگاسکار جزیره بزرگی است که در آن حیوانات زیادی زندگی میکنند و میتواند بهترین و بزرگترین جزیره از لحاظ زندگی حیوانان بزرگترین جزیره زیستی جهان رو تشکی داده است که امید وارم از نوشته های من سردرد نشده باشید .