جواب درک و دریافت صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم درباره مناسبت مفهومی متن العبد یدبر و الله یقدر توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بنده تدبیر می کند، خداوند تقدیر می کند (یعنی تدبیر مردم بدون خواست خداوند ارزشی ندارد).