جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم امروزه مردم برای با سواد شدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در این زمان را با دوران باستان مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امروزه تمام افراد می توانند به رایگان تحصیل کنند و تا مدارج عالی نیز این کار را ادامه دهند، اما در دوران باستان عوام (کشاورزان، بازگانان و دامداران و.) که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند حق تحصیل نداشتند.

محمد : امروزه مردم برای باسوادشدن وتحصیل ازچه حقوقی برخوردارند.حق برخورداری ازسوادوتحصیل دراینزمان رابا دوران باستان مقایسه کنید.

نویسنده :‌
امروزه همه چی پولی شده ولی قدیم پولی نبود کمک مدرسه ۲۵۰ شده ولی قبلا هر کس که میخواست کمک میکرد.