جواب فعالیت صفحه ۳۳ و ۳۴ کتاب نگارش فارسی ششم دبستان پایه کلاس پاسخ املا و دانش زبانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 33 و 34 کتاب نگارش فارسی ششم

جواب املا و دانش زبانی درس هفت خان رستم درس پنجم نگارش ششم

بخش دایره : و => گفت جست شست تن گو جو شو سر
2. بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش
رخش، می کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.
بدین گونه ، رستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله ی بسیار دشوار و خطرناک،
یاران خود را از بند دیوان، نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.
3. الف) دو ساعته منتظرتم ← در اصل گوینده دو ساعت منتظر نبوده، بلکه چند دقیقه منتظر بوده است.
ب) معنای دور : آب را در هاون ریختن و کوبیدن!
معنای نزدیک : کار بیهوده کردن

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

دنیا : جواب سوال 1صفحه 35 : رخش شیهه کشد وخشمگین شد وبه نشانه ی حمله پایش را محکم بر زمین کوبید به طوری که زمین زیر سم هایش پاره پاره شده.

نویسنده : رخش شیهه کشد و عصبی شد به نشانه ی حمله پایش را محکم بر زمین مالید به طوری که خاک بر پا شد.

متینا : سوال ۱ : ۱ شست و شو ۲ جست و جو. ۳ گفت و گو ۴. سر و گوش.

هانا رئیسی: الف )۲_زیر پایم علف سبز شد : زیادر منتظر ماندماند یا زبانم مو در آورد: یک حرف را چقدر تکرار کنم

نویسنده :صفحه ی ۳۷ سئوال ۳ کارگاه نویسندگی:
برداشت خود را از ضرب المثل(نوش دارو بعد از مرگ سهراب)دریک بند بنویسید.
مفهوم این ضرب المثل این است که کاری را زمانی انجام میدهیم که دیر شده است ودیگر فایده ای ندارد ؛مثل دارویی که بعد از مرگ سهراب رستم برای او می آورد تا بنوشد اما در آن زمان دیرشده وسهراب مرده استودارو دیگر فایده ای نخواهد داشت.
سئوال ۲نگارش صفحه ی ۳۵برای موفقیت در زندگی ،به نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟به نظر من که الان کلاس ششم هستم ،هفت خان:خان اول امتحان تیز هوشان،خان دوم طی کردن دوره ی متوسطه،خان سوم کنکور،خان چهارم طی کردن زمانی که در دانشگاه درس میخوانم،خان پنجم موفقیت در این دوره ها برای گرفتن مدرک های تحصیلی مثل دیپلم،فوق دیپلم،لیسانس و… ،خان ششم پیدا کردن کاری برای درآمدوخان هفتم پیداکردن جایی برای زندگی بهتر و ادامه ی آن.

فاطمه احمدی : جواب بیت زیر را به نثرساده بازنویسی کنید :رخش شیهه کشید و با پاهایش زمین را کندو با سمش زمین را پاره پاره کرد.

نویسنده : رخش اعصبانی شد و پای خو را بر زمین کوبید و رستم سر و یال جادوگر را به بند کشید و به طرف خودش کشید و باخنجر او را به دو نیم کرد.رستم فوری ریسمان را پرتاب کرد و رستم هفت مرحله‌ی خیلی سختی را پشت سرگذاشت.

فاطمه سادات پورهاشمی : یعنی هرکاری راباید به موقع انجام دهیم و اگر به موقع و به جا صورت نگیردمانند نوش دارویی خواهد بود که بعد از مرگ آورده شد ودیگر هیچ فایده ای نداشت.این مثل زمانی به کار می رود که ابزار و وسایل در هنگام نیاز ،نایاب اما پس از رفع نیاز فرا وان باشد.

فاطمه سادات پورهاشمی : ب. جاهای خالی را با ‌(اما-ولی-بنابرین-و)کامل کنید .
چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم . اینکه سال ها پیش خیر و شر برای شناکردن به شهر رفتند‌(اما)شرزود تر از آب بیرون آمده (ولی)لباس های خیر را پوشید (بنابرین)خیر هم برای اینکه برهنه نماند مجبور شد لباس های شر را به پوشد و حالا سال هاست که آدم ها خیر و شر را اشتباه میگیرند .
صفحه ی ۳۸

نویسنده : شست و شو،راز و نیاز،جست و جو،گفت و گو.