جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه هشتم چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا شگفتی های خداوند بی شمار و نشانه هایی از قدرت و وجود خداوند هستند و انسان با اندیشیدن در آن ها ، درک بیشتری در وجود و بزرگی خداوند پیدا میکند .

مهدی : چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.