جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دادن بخشی از اموالی که خداوند به انسان بخشیده است.
1) ثروت به دست فقرا نیز می رسد.
2) فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقثر کمتر می شود.
3) بخش زیادی از گناهان جرم های ناشی از فقر جامعه ریشه کن می شود.