جواب درک و دریافت صفحه ۷۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم انگیزه مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قصد داشت سفر نامه اش را به کتاب تبدیل کند.