جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب علوم پایه نهم اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی دیده می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی، دیده می شوند. اهر مها را می توان برحسب محل قرار گرفتن تکی هگاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد. در هر یک از شکل های زیر تکیه گاه، محل وارد کردن نیروی محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم ها صرف نظر می شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نکته: در این فعالیت نیروهای وارد بر اهرم نشان داده شده است نه نیروی وارد بر جسم.
بازو: فلش قرمز= نیروی مقاوم و فلش سبز نیروی محرک و انتهای آن هم تکیه گاه است:
در فرقون و انبر هم فلش قرمز رنگ نیروی مقاوم و فلش سبز نیروی محرک است.
نکته: در انبر 2 اهرم وجود دارد که در خلاف جهت هم عمل می کند.