جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم باید چکار کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید از فردی که امانت گرفتیم عذرخواهی کرده و خسارتش را جبران کنیم.

ناشناس : باید تاوان ان را بپردازیم چه نقدی چه ب صورت معنوی ،شاید خسارت روحی وحیسیتی باشد در این صورت کار جبران بسیار سخت است.