جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم تحقیق اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر خداوند غفار نبود انسان ناامید می شد. بنابراین دیگر برایش توبه کردن و جبران اشتباهاتش معنا نداشت. در نتیجه غفار بودن خداوند باعث می شود انسان امیدوار باشد و اگر خطا و اشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

نویسنده : اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقاضای بخشش کنیم.

پرستش : اگر خداوند وجود نداشت ماانسانها که وجود نداشتیم؛حتی دنیا وجهانی هم برای وجود داشتن ما انسانها هم وجود نداشت.