اگر درختان زبان داشتند به بچه هایی که از آنها مواظبت نمی کردند چه می گفتند صفحه 93 کتاب نگارش دوم دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرا اذیت نکنید من به شما میوه و از همه مهم تر اکسیژن میدهم اگر اکسیژن من نباشد شما نمیتوانید نفس بکشید و ممکن است از دنیا برید شاخه های مرا نکشید چون از سایه من استفاده میکنید شما هم خودتان می آید دست های شما را بکشیم.