جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا آن را می پدیرفتید به چه دلیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جواب مثبت است، چرا که به چندین دلیل که چند نمونه از آن در درس نیز ذکر شده است می توان به وجود معاد پی برد. برای مثال لازمۀ حکمت و عدل الهی وجود معاد می باشد.

نویسنده : بله چون تمام پیامبران درباره معاد سخن میگفتد وحتما معاد وجود دارد که تمام پیامبران درباره آن سخن میگفتند وهمانطور که در کتاب گفته شد وقتی اتفاقی حتی یکبار رخ میدهد غیر ممکن نیست.