جواب تدبر صفحه ۸۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید در دنیا راستگو صادق باشیم و از دروغ به پرهیزیم.
2) یاد و ذکر خدا را به یاد آوریم.

راحیل : باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.

نوییسنده : امروز روزی است که راستی راستگویان به آنهاسودبخشد،برای آنهاباغ هایی ازبهشت است.