جواب پرسش صفحه ۶۲ کتاب کار و فناوری پایه هشتم اگر نخ ها در هر طرف از هر دو رنگ باشد طرح طناب چگونه خواهد شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : طرح بافت طناب در پایان به صورت شطرنجی با ترکیب دو رنگ استفاده شده در خواهد آمد.