جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت نمازش چه حکمی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمازش باطل است.

محمد مهدی : مسأله ۱۴۸۴. حكم گمان در نمازهای واجب نسبت به رکعت‌های نماز مثل حكم یقین است، بنابراین اگر مثلاً در نماز صبح یا مغرب یا عشاء نداند كه یک ركعت خوانده یا دو ركعت و گمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده، بنا می‌گذارد كه دو ركعت خوانده است و نمازش صحیح است و اگر در نماز چهار ركعتی گمان دارد كه چهار ركعت خوانده، نماز احتیاط ندارد.

مسأله ۱۴۸۵. اگر نمازگزار در شماره رکعت ها، اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود، باید به دستور شک عمل نماید و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی كه وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود، باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام كند.

مسأله ۱۴۸۶. كسی كه نمی‌داند گمانش به یک طرف در تعداد ركعات نماز بیشتر است، یا هر دو طرف در نظر او مساوی است و به تعبیری مردّد باشد که حالت ایجاد شده برای او، شک است یا گمان، باید به دستور شک عمل كند.

مسأله ۱۴۸۷. اگر نمازگزار بعد از نماز بداند كه در بین نماز حال تردیدی داشته است كه مثلاً دو ركعت خوانده یا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته ولی نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده، یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند.

مسأله ۱۴۸۸. گمان در کارهای نماز (افعال نماز) حكم شک را دارد و در این حکم فرقی بین نماز واجب و نماز مستحبّی نیست، پس اگر گمان دارد كه دو سجده انجام داده در صورتی كه در محلّ است و وارد عمل بعد نشده باید یک سجده دیگر انجام دهد و اگر وارد عمل بعد كه بین آنها ترتیب شرعی است شده باشد، مثل اینكه مشغول خواندن تشهّد است یا در حال برخاستن برای ركعت بعد است بنا می‌‌گذارد كه دو سجده كرده است و نیز اگر گمان دارد ركوع كرده، در صورتی كه در محلّ است و وارد عمل بعد نشده باید ركوع را انجام دهد و اگر وارد عمل بعد كه بین آنها ترتیب شرعی است شده باشد، مثل اینكه مشغول گفتن ذكر «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» است یا به سجده رفته است، به گمانش اعتنا نمی‌‌كند و بنا می‌‌گذارد كه ركوع كرده است و اگر گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است و اگر در محلّ است و مشغول خواندن سوره نشده باید حمد را بخواند.

مسأله ۱۴۸۹. كسی كه نمی‌داند گمانش به یک طرف در افعال نماز بیشتر است، یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل كند.

مسأله ۱۴۹۰. حكم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد مثلاً اگر در نماز آیات شک كند كه یک ركعت خوانده یا دو ركعت، چون شک او در نماز دو ركعتی است، نمازش باطل می‌شود و امّا اگر بین یک رکعت و دو رکعت تردید نماید ولی گمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده است، بر طبق گمان خود نماز را تمام می‌نماید.