جواب خودت را امتحان کند صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان هشتم اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر چون بعد از نماز فهمیده نمازش صحیح است و واجب نیست نمازش را بخواند فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.