جواب و پاسخ صفحه ۸۶ کتاب تفکر و سبک زندگی فعالیت در منزل اگر یک فرد سیگاری به طور متوسط از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت درمنزل کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم اگر یک فرد سیگاری

فعالیت زیر را انجام دهید اگر یک فرد سیگاری به طور متوسط یک پاکت سیگار در روز مصرف کند و قیمت هر پاکت سیگار به طور متوسط ۱۰۰۰ تومان باشد یک فرد سیگاری سالانه چقدر به اقتصاد خانواده خود لطمه می زند اگر تعداد سیگاری های کشور چهار میلیون نفر باشند سالانه چقدر از درامد مردم دود میشود ما جواب این بخش را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و اگر شما عزیزان این بخش را نوشتید برای ما ارسال کنید تا در همین مطلب قرار بدهیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

بیتا : به خانواده واطرایان خود لطمه میزنند وهمچنین به خودشان اسیب میرسانن.

نویسنده : آن فرد سالانه حدود ۳۶۵هزار تومان به اقتصاد خود و خانوده لطمه میزند و اگر تعداد سیگاری‌هارا چهارملیون نفربراورد کنیم سالانه حدود ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان به درامد مردم لطمه میزند.

مهرالله تاجیک : ان فرد سالیانه تقریبا 365 هزارتومان به اقتصاد خود ضربه وارد میکند و اگر همه ی افراد سیگاری 4000000 نفر باشد سالانه حدود 1460000000000 تومان به اقتصاد مردم لطمه میزن.

زینب : دخانیات از بدترین مواد سمی برای ما انسان ها محسوب میشه ولی
مردم ایران هیچ توجهی به این موضوع ندارند.