جواب فعالیت صفحه ۷۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا سلسله های ایرانیان از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن مانند هم بودند؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر؛ زیرا برخی از این سلسله ها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تایید خلیفه عباسی به قدرت رسیدند و خود را وفادار و مطیع خلافت نشان میدادند. با این حال، در اداره قلمرو خود استقلال کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عواملآن در درون قلمرو خود می شدند؛ اما حکومتهای صفاریان، علویان، آلبویه و آلزیار (زیاریان) بدون اجازه و تایید خلیفه حکومت و قدرت را به دست گرفتند.