جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا می وزند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اقیانوس آرام واقیانوس هند.