جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است درباره این رویداد و عوامل موثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت وگو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل می توان گفت که همیشه شکوفه ها در بهار باز می شدند ولی اکنون در زمستان باز شده و برف روی شکوفه ها نشسته و می توانند باعث یخ زدگی محصول شود. نکته: نتیجه ی احتمالی برهم خوردن چرخه یک اتفاق غیر منتظره خواهد بود زیرا یک چرخه قابل پیش بینی است.