جواب پاسخ فعالیت صفحه ۳۲ کتاب نگارش فارسی پنجم دبستان با توجه به جدول واژه ها و نماد ها نخست متن زیر را بخوانید و سپس آن را بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش پنجم دبستان

جواب فعالیت با توجه به جدول واژه ها نگارش پنجم

عطر دل انگیزی فضا را پر کرده بود. پرندگان بر شاخه های درخت دانایی نشسته بودند و آواز می خواندند و درخت کهنسال مانن همیشه صبور و آرام ایستاده بود. شور و هیجان وصف نشدنی جنگل را فرا گرفته بود. اندک اندک همه‌ی جانوران گرد درخت جمع شدند. آن‌ها برای گرفتن پاسخ سؤال های خود لحظه شماری می کردند. سرانچام زمان موعد فرا رسید درخت که سال های زیادی از عمر خود را سپری کرده بود، با علاقه و اشتیاق به تک تک سؤال پاسخ می داد. چوانه‌ی کوچک که با دقّت همه چیز را می دید، در دل خود دانایی و هوشیاری درخت را تحسین می کرد و آرزوی درخت شدن را در سر می پروراند.