جواب برسی صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران بگویید که کدامیک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه پوشش انان بیشتر باشد بهتر است برای مثال از پوشیدن لباس های نازک و بدن نما خودداری کنند و لباس جنبه خودنمایی نداشته باشد.

فاطمه :
از آنجایی که زن مظهر جمال و زیبایی است و عفاف در وجود دختران و زنان ارزش بیشتری دارد،و مسئولیت نعمت زیبایی این است که نباید آن را در خدمت هوس رارنان قرار داد،دختران با رعایت حجاب مناسب عفت افراد رابیشتر تضمین می کنند.