جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) تصمیم و عزم برای حرکت.
ب) عهد بستن با خدا.
ج) مراقبت.
د) محاسبه و ارزیابی.